2017 Iqiyi scream Night Live started screaming nights have some guests who call what name

lookarticle

2017 Iqiyi scream Night Live started screaming nights have some guests who call what name

2017 Iqiyi scream night live in December 3rd 17.30 held in Beijing recently, the organizers announced the first wave of the first wave of guests attended the event list: Zhang Han, Jiang Shuying, Wu Mochou, Zhang Bichen, Wang Sulong, Bai Gang held good sister, Feng Xiaogang, Roger, Coleman, Julian Cheung, Joey Yung, Chrissie Chau, BEJ48 combination is a beautiful girl, I, Mchency etc..

2017 Iqiyi scream Night Live started screaming nights have some guests who call what name

After the announcement of the first wave of big coffee list, Iqiyi put dirt, announced the second wave heavyweight star guests. List one, immediately caused the majority of fans watching, appeared in the second wave of the list of heavyweight guests are: Xu Fan, Huo Wenxi, Liu Shishi, Huang Xuan, Hai Qing, Chen He, Di Ali Gerba, Wang Ziwen, Yang Shuo, Ying Er, Xiao Shenyang, Wang Yuexin, mark, Tan Songyun, Zheng Yecheng